Normativa Club del Mar de San Amaro

NORMAS E RECOMENDACIÓNS DO CLUB DO MAR

O Club do Mar de San Amaro da Coruña rexerase polo establecido en Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, e normas complementarias. E no ámbito deportivo será de aplicación a Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia.

Proceso de alta

A Xunta Directiva está facultada para regular os condicionamentos da admisión de socios.

O aspirante a socio entregará a documentación requirida polo Club declarando ser certos os datos achegados, en caso de falsidade o socio causará baixa automaticamente.
O alta será temporal durante un mes desde a data de inscrición, podendo acceder provisionalmente ás instalacións ata a proclamación definitiva de Alta que se producirá unha vez que Presidente e Secretario asinen a solicitude.
O Club do Mar non se fará cargo do custo do dispositivo entregado para acceder ao Club en caso de rotura, perda, roubo ou extravío. (situalo en apartado accesos)

Cota de entrada

A cota de entrada abonarase en mensualidades de 3€ durante 167 mensualidades. As altas que se tramiten entre o 1 de maio e o 30 de agosto, no momento do alta cobraráselles 90 € por adiantado da devandita cota, os cales se descontarán do importe final sempre que teña unha permanencia ininterrompida de 2 anos na nosa entidade. Os socios que causasen baixa e soliciten o alta antes de que pasen os doces meses, tamén terán que abonar os 90€ da cota de entrada para poder tramitar o alta.
Así mesmo, unha vez transcorridos os 7anos poderán solicitar á Xunta Directiva o pago da cota restante nun único pago, sempre mediante escrito.


Restricións comúns en todas as áreas


O acceso a calquera dependencia interior do Club (oficina, pavillón, ximnasio, cafetería…) farase debidamente vestido e calzado.

Os despachos de billetes están ao dispor dos socios/as para evitar extravíos e roubos, dos cales non se responsabiliza o Club.

Non está permitido o uso de equipos de música sen auriculares.

Non se permite comer dentro do recinto do Club, exceptuando os espazos dos servizos de hostalería dedicados a iso, segundo norma da Consellería de Sanidade.

Non se permiten recipientes de vidro fóra da instalación do restaurante-cafetería.

Todo desperdicio deberá ser depositado nas papeleiras habilitadas para ese efecto.

Non está permitido o uso de patíns, bicicletas, pelotas etc.


Acceso ás instalacións


É obrigatorio acreditar a condición de socio para acceder ao Club e sempre que un empregado ou membro da Xunta Directiva solicíteo.

Para o acceso e a saída das instalacións será utilizado o dispositivo asignado en función da modalidade de abono.

Todo socio pode traer convidados a ver as instalacións, sempre que non fagan uso delas, previo rexistro no control de acceso dos datos persoais, tanto do socio como das persoas convidadas.

Os socios poderán acceder á cafetería con acompañantes, os cales permanecerán en todo momento xunto ao socio.

Os invitados deberán acceder ao Club en roupa de rúa e sen bolsas que conteñan artigos de baño ó deporte.

O socio é responsable solidario, en todo momento, do correcto comportamento dos seus invitados.

O socio que permita que persoas alleas á entidade accedan á mesma utilizando a súa identificación poderá ser sancionado cun máximo de seis meses de perda dos seus dereitos, prohibíndolle a entrada ás instalacións.

Non está permitida a entrada de animais, salvo cans guía debidamente documentados.

Os menores de idade deberán estar baixo garda e custodia de adultos responsables dos mesmos.


Pases para persoas non socias do Club do Mar


O Club do Mar de San Amaro permite acceder ás súas instalacións a invitados, solicitando un pase que será expedido en control de accesos baixo as condicións que sexan especificadas en cada momento pola Xunta Directiva.

Os beneficiarios destes pases, que sexan menores de idade, accederán e permanecerán en todo momento xunto ao socio que será responsable do cumprimento desta normativa por parte do seu invitado.

Para acceder á piscina municipal terán que abonar a entrada correspondente.

As tarifas para aplicar serán as que estean en vigor no momento da solicitude.


Espazos exteriores


Non se pode reservar tumbonas, cadeiras ou antucas para o uso de terceiras persoas, así como utilizar máis dunha por socio.

Deberá respectarse o corredor de seguridade na zona de praia para poder ser utilizado en caso de evacuación.

Non se permiten recipientes de vidro fóra da instalación do restaurante-cafetería.


Saunas e baños de vapor


Recoméndase informarse sobre as posibles contraindicacións que o uso das saunas e baños de vapor poden orixinar na saúde.

É obrigatorio ducharse antes de entrar na mesma e sempre aconsellable o uso de toalla para sentar.

Está prohibido afeitarse, usar cremas, secarse, vestirse, etc. dentro da sauna e baños de vapor.

Está prohibido botar auga directamente no calefactor xa que as resistencias poden provocar accidentes e, por outra banda, está igualmente prohibido manipular os equipamentos dispoñibles, sondas, calefactores, etc.

Os menores de 16 anos non teñen permitido o acceso á sauna e baños de vapor.


Duchas


Recoméndase o uso juicioso das duchas, procurando non malgastar auga.

Recoméndase ter especial coidado co uso de coitelas de afeitar, envases de champú, restos de xabón etc., xa que se poden provocar accidentes.

Rógase respectar a zona de afeitado e secado.

Os nenos acompañados polos seus pais/nais poderán acceder aos vestiarios do sexo contrario ata os seis anos.


Piscinas


Existe a obrigación de respectar en todo momento as indicacións dos socorristas.

Prohíbese levar a cabo actividades de risco nas piscinas, como empuxóns, carreiras etc.

Os nenos que fagan uso do vaso infantil farano baixo a vixilancia dun adulto responsable.

Os menores de 7 anos deberán estar acompañados por un adulto en todos os vasos.

Está prohibido acceder ao vaso grande de hidromasaxe sen saber nadar.

O acceso ao vaso hidromasaxe está restrinxido a maiores de 16 anos.

Poderá observarse información relativa aos vasos no taboleiro destinado para ese efecto.


Servizos de hostalería (Cafetería, terrazas e comedor)


Está prohibido entrar nestes espazos mollado, descalzo ou sen camiseta.

A Consellería de Sanidade prohibe expresamente sacar obxectos de vidro fóra destes recintos, debido ao perigo que iso conleva. 


Salón Social


Os menores de 18 anos non poden permanecer no salón social, deberán usar o Salón Xuvenil, sendo responsabilidade do titular o cumprimento desta norma por parte dos seus beneficiarios.

Non se permite a entrada en traxe de baño, mollado ou descalzo.

Non se permite acceder a esta instalación con comida ou bebida.

Por respecto ao resto dos usuarios, rógase non elevar a voz neste espazo.

O televisor debe ser utilizado con moderación e é conveniente requirir un empregado para o uso do mesmo.


Polideportivo


É obrigatoria a utilización de calzado adecuado e roupa deportiva tanto na pista como no Ximnasio.
Non está permitido entrar sen camiseta.
Respectaranse os horarios previstos para as diferentes actividades.


Ximnasio


Non se permite o uso das máquinas do ximnasio aos menores de 16 anos, sendo responsable o socio titular.

É obrigatorio o uso de toalla.

É recomendable realizar un recoñecemento médico antes da práctica deportiva.


Proceso de baixa


Calquera socio que se dá de baixa definitiva e desexe darse de alta de novo nun período inferior a 1 ano desde a data da baixa, deberá abonar a totalidade dos recibos xerados nese período.

A solicitude de baixa debe comunicala o titular antes do día 20 do mes anterior á súa baixa.


Estas normas son obrigatorias para todos os socios e o seu incumprimento pode carrexar as medidas disciplinarias previstas nos Estatutos sociais.

Agradecendo de antemán o cumprimento de @dicha normativa, quedamos á súa disposición. CLUB DO MAR DE SAN AMARO
Calquera reclamación derivada de posibles deficiencias de funcionamento ou administrativas, así como as suxestións que desexen comunicar os socios/as, deberán tramitarse a través da web www.clubdelmardesanamaro.com , vía mail correo@clubdelmardesanamaro.com ou mediante os formularios dispoñibles en oficina e control de accesos.


Declara para ese efecto:


1º) Acatar os Estatutos da Sociedade e cantas disposicións dite a Xunta Directiva para o bo goberno da Sociedade.

2º) O abono por adiantado da mensualidade que lle corresponde mediante domiciliación bancaria, así como os gastos de devolución bancarios.

3º) O pago da cota de entrada por importe de cincocentos un euros (501€) fraccionada mediante pagos mensuais durante un período obrigatorio de sete anos (7anos).

Transcorrido devandito período poderá facer efectivo o importe restante.

4º) A baixa voluntaria da Sociedade efectuarase por escrito.

5º) A falta de pagamento de tres mensualidades será causa de baixa definitiva.

6º) No caso de presentar baixa voluntaria, non poderá reingresar á Sociedade ata pasado un período de doce meses naturais (12 meses), tendo que facer efectivo obrigatoriamente as mensualidades e cota de entrada fraccionada correspondente ao devandito período, tendo que abonar novamente tras o ingreso a cota de entrada de cincocentos un euros adiantando 90€ da mesma nas condicións sinaladas na apartado “cota de entrada”.

7º) No caso de baixa definitiva por falta de pagamento de tres mensualidades, se solicita o reingreso na Sociedade deberá facer efectivo obrigatoriamente as mensualidades impagadas ata a data definitiva xunto co establecido no apartado “sexto”.